Mandag 10.5.2021 - Uke 19

Samarbeidspartnere

Klimaendringene er blitt mer merkbare. Det øker faren for skader og ødeleggelse ved ekstreme værsituasjoner. Forskning gir bedre prognoser om effekter av klimaendringer. Det gjør oss mer tilpasningsdyktige, men for hvilken fremtid?


Dette bidraget til formidlingskonkurransen er skrevet i samarbeid av Norges Geotekniske Institutt og Larvik kommune.

 

Forfattere: Christina Ekeheien, Bjørn Kalsnes og Amy M. P. Oen (NGI) og Marit Vassbotten og Ingerid Heggelund (Larvik kommune).


 

Les mer om konkurransen her

FN omtaler klimaendringene som vår største utfordring. Dette påvirker alle samfunnssektorer og forsterker konsekvensene av naturfarer som skred og flom.

Selv om klimadata og modeller er tilgjengelig, er ikke nødvendigvis denne informasjonen lett å bruke. NGI jobber aktivt for å tolke disse dataene og redusere kunnskapsgapet mellom klimaforskere og forvaltere.

Forskningsprosjektet EVOKED har til hensikt å tilpasse klimadata for å gjøre informasjonen mer forståelig.

Økt forståelse av usikkerhet

EVOKED er et samarbeidsprosjekt mellom flere EU-land. Ett av casestudiene er Larvik kommune. Kommunen samarbeider med EVOKED for å utvikle klimatjenester for den planlagte utbyggingen av boligområdet Martineåsen.

Området har naturlige forsenkninger i terrenget og kan være utsatt for oversvømmelse ved intense nedbørsperioder. Utbygging vil påvirke terrenget. Dette fører til endringer i avrenning og overvannssituasjoner.

NGI har i et tidligere prosjekt kartlagt områder i Larvik som kan bli oversvømt. Disse beregningene er basert på tilgjengelige klimaprognoser.

Det er likevel knyttet usikkerhet til framtidige menneskeskapte utslipp, naturlige klimavariasjoner og klimamodellene som er brukt i prognosene. Disse usikkerhetene øker kompleksiteten av det videre arbeidet med utviklingen av Martineåsen.

Forskere jobber med usikkerhet knyttet til klimaendringer, blant annet gjennom framtidsscenarioer. Likevel er det stor usikkerhet knyttet til hvordan fremtiden faktisk blir.

For å bedre forstå hva som skjer og formidle usikkerhetene har man i EVOKED-prosjektet tatt globale sosioøkonomiske framtidsscenarioer og tilpasset de lokale forhold. Dette er et anerkjent rammeverk for å vurdere samfunnets evne til klimatilpasning.

Fortellinger om fremtiden

For å se hvilke utfordringer Larvik står ovenfor, kom vi frem til tre utvalgte scenarier basert på hva som er mest realistisk og relevant for kommunen.Målet var å formidle usikkerhet knyttet til klima på en måte som er enkel å forstå for Larviks innbyggere.

Innledningsvis samlet vi dataene i tabellform der informasjon knyttet til demografi, menneskelig utvikling, økonomi, livsstil, politikk, institusjoner, teknologi og miljø ble fylt inn. Disse dataene ble hentet fra kommunens eksisterende dokumenter og statistikk for å gi et realistisk bilde av behovene.

Et bærekraftig Larvik (Fig. 1) er basert på kommunens planer, herunder areal-, energi- og klimaplan. I tillegg er relevante strategier og handlingsplaner innlemmet. Scenarioet representerer det grønne skiftet, og er i dag det kommunen planlegger for.

530x198 fig1Figur 1 Et bærekraftig Larvik. Illustrasjon: Bar Bakke

Business as usual (Fig. 2) er basert på argumentasjonen for strategidokumenter, lokalkunnskap og statistikk, og fremmer situasjonen slik den er i Larvik i dag.

530x198 fig2Figur 2 Business as usual. Illustrasjon: Bar Bakke

Regional rivalisering (Fig. 3) baserer seg også på kommunens strategier, men viser et tenkt scenario dersom utviklingen ikke går som ønsket. Regionalt samarbeid er viktig for Larvik og områdene rundt for å konkurrere mot sentralisering til de større byene. Taper de kampen mot storbyene kan det isteden oppstå rivalisering mellom nabokommunene.

530x198 fig3Figur 3 Regional rivalisering. Illustrasjon: Bar Bakke

For å gjøre dataene i tabellene forståelige, ble de skrevet som fortellinger.

I tillegg bidro Bar Bakke landskapsarkitekter med illustrasjoner. Motivet ble lagt til Kleivertjern med Martineåsen i bakgrunn, et kjent motiv for innbyggerne i området.

Morgendagens arealplanleggere

For å undersøke om illustrasjonene var forståelige, ble de første gang vist på en workshop til elever fra barne- og ungdomsskolen i nabolaget, i regi av kommunen. Her fikk barna fritt spillerom til å si sin mening om områdeplanene for Martineåsen, og samtidig komme med synspunkt til de ulike scenarioene.

Illustrasjonene gjorde inntrykk. Flere av barna hadde interessante synspunkt som for eksempel at Regional rivalisering lignet mer på dagens situasjon enn Business as usual. Samtidig bemerket flere at Regional rivalisering burde fremstå verre. De var opptatt av å prioritere utslippsreduksjon og bærekraft for fremtiden.

Et bærekraftig Larvik derimot, ble omtalt som "luksus". I tillegg tegnet flere lekestativ, sitteplasser og dyr. Det kom klart frem at uteområdene var viktige for dem, så her var det tydelig attraktivt å være ute.

Dette viser at illustrasjoner er nyttig for å fremheve sosioøkonomisk usikkerhet knyttet til klimatilpasning. Barnas kommentarer er inkludert i illustrasjonene og skal brukes videre i EVOKEDs arbeid med Martineåsen.

Skal man ta utgangspunkt i det grønne skiftet, eksisterende forhold eller en føre-var tilnærming? Svaret er avslørende fordi klimatilpasning og utslippsreduksjon henger sammen. Omstilling til et lavutslippssamfunn gjenspeiler vår vilje til å tilpasse oss disse endringene.

530x706 fig4Figur 4 Barna kommer med innspill til illustrasjonene


Project EVOKED is part of ERA4CS, an ERA-NET initiated by JPI Climate, and funded by RCN (NO), FORMAS (SE), NWO (NL), BMBF (DE) with co-funding by European Union (Grant 690462)

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

 

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Akademisk skyldfølelse


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: