Onsdag 23.9.2020 - Uke 39
logo   144 000 besøkende i 2019

Samarbeidspartnere

530x634 roy gabrielsenGeolog og professor Roy Gabrielsen ved Institutt for geofag på Universitetet i Oslo er president i Norges Tekniske Vitenskapsakademi og ønsket velkommen til møtet hvor også Kongen var til stede.

Kongen var der. Olje- og energiminister Ola Borten Moe var der. Konsernsjef Helge Lund i Statoil var der. Samt flere foredragsholdere fra forskning og næringsliv. Det betydde selvsagt at en rekke notabiliteter var blant tilhørerne.

Anledningen var et kveldsseminar hvor “Norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen” var tema. Det Norske Vitenskaps-Akademi (DNVA) og Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA) stod bak arrangementet.

God kommunikasjon nødvendig

-I følge Det Internasjonal Energibyrået er det i dag ca. halvannen milliard mennesker i verden som ikke får dekket sine mest elementære energibehov – det vil si lys i taket og varmt vann i springen, sa Roy Gabrielsen, president i NTVA, i sin innledning.

Dette var bakteppet for seminaret. Verden trenger energi, ikke minst gjelder det verdens aller fattigste mennesker, og Norge har en rolle å spille.

-Norge er i en svært spesiell situasjon som forvalter av betydelige ressurser av olje- og gass, hydroelektrisk kraft og et stort potensial innen andre former for fornybar energi. Det gir oss store muligheter, men også et betydelig ansvar, mente Gabrielsen.

-Vi lever i et samfunn som preges av økende politisk, økonomisk og teknologisk kompleksitet. Samtidig øker kravene om at viktige beslutninger skal tas raskt. Dette krever god kommunikasjon mellom dem som tar beslutningene - i forvaltningen, i politikken og i næringslivet – og dem som fremskaffer beslutningsgrunnlaget – deriblant forskerne, fremholdt Roy Gabrielsen i sin innledning.

Den setningen la også listen for et av hovedpoengene til første foredragsholder.

Nasjonsbygging med olje og gass

Olje- og energiministeren Ola Borten Moe innledet sitt innlegg med å presisere at akademia må bli mer synlig i samfunnsdebatten. Han vil at forskerne skal bli en sterkere kilde til debatt.

-Verden vil ha et enormt behov for energi i tiden fremover, slo ministeren fast, og dette faktum synes å være grunnlaget for regjeringens olje- og energipolitikk.

Han refererte til to utfordringer som krever at kunnskapen kommer ut i samfunnet: klimaendringene og energisituasjonen.small borten moe og nansen2

Borten Moe trakk frem Kina som eksempel på utviklingen i verden. Han refererte til at det er 20 år siden landet ble nettoimportør av olje, og at forbruket deres i dag er ti millioner fat olje per dag, ganske nøyaktig fem ganger Norges samlede produksjon. Samtidig øker landets elektrisitetsproduksjon hver femte måned med like mye som Norges samlede elektrisitetsproduksjon. Ikke nok med det, Kina er nettoimportør av kull, og vi hører stadig at Kina åpner flere nye kullkraftverk hver eneste uke.

Olje- og energiminister Ola Borten Moe ble overvåket av Fridtjof Nansen under seminaret om norsk energipolitikk i lys av den globale energisituasjonen. Seminaret fant sted i Det Norske Videnskaps-Akademi sitt ærverdige hus i Drammensveien i Oslo. Foto: Halfdan Carstens

Det økte energiforbruket i Kina henger selvsagt sammen med økende velstand, og Borten Moe refererte til at Norge er et godt eksempel på den nære sammenhengen mellom energiforbruk og velstand.

-Vi kan derfor ikke forvente at mennesker med lav levestandard interesserer seg for klimapolitikk. Levevilkårene må bli bedre før folk tenker på klima, presiserte Borten Moe.

Konsekvensen er derfor at energiforbruket vil øke, men olje- og energiministeren krevde samtidig at det må skje på bærekraftig vis.

Han trekk frem et eksempel på det motsatte. I følge IEA blir forbruk av fossil energi subsidiert med 400 milliarder kroner hvert eneste år.

-Disse pengene kunne vært brukt annerledes, kommenterte Borten Moe tørt.

Like meningsløst er det at verden står for utslipp av 400 millioner tonn CO2 hvert år (åtte ganger Norges totale utslipp) gjennom fakling av gass, og det er ikke ”rakettforskning” som skal til for å løse dette problemet, fremholdt ministeren. I samme åndedrett formidlet han budskapet om at Europa kan redusere sine utslipp av CO2 ved å erstatte kull med gass. Vi forstod ham slik at Norge har en rolle å spille både for å forsyne Europa med energi, men også for å redusere utslippene av klimagasser.

Borten Moe levnet derfor ingen tvil om at vi i Norge fortsatt skal produsere olje og gass. Det er jo greit å vite mens vi venter på den bebudete klimameldingen.

-Vi har et ansvar overfor resten av verden med å produsere olje og gass, men samtidig må vi bestrebe oss på ren produksjon, la han til.

Olje- og energiministeren mente også at ”vi kan være stolt av naturressursene”, og at ”vår evne til å distribuere verdiskapningen bredt har vært vellykket”.

-Dette har vært en del av nasjonsbyggingen, påpekte Ola Borten Moe.

Fossil energi - også i fremtiden

-Verden trenger billig og bærekraftig energi. Det er dette som har gjort at mange hundre millioner mennesker i fremvoksende økonomier har økt sin levestandard betydelig de siste tiårene. Det er billig energi som har gitt mulighet for arbeid, levedyktige lønninger og tilgang på varer som bedrer livskvaliteten er viktige årsaker, hevdet konsernsjef Helge Lund i Statoil overfor en fullsatt sal i Det Norske Videnskaps-Akademis 125 år gamle lokaler i Drammensveien i Oslo.

small helge lundLund mente at verdens energibehov vil fortsette å øke. Men selv om etterspørselen etter olje vil dempes av høye oljepriser, energieffektivisering og strammere energi‐ og klimapolitikk, er det grunn til å understreke at det å opprettholde verdens oljeproduksjon på dagens nivå vil kreve betydelige investeringer i nye ressurser og nye områder.

Lund forventer også en økning i etterspørselen etter gass. Han fremholdt at ressurssituasjonen er god, den vokser, og gass er tilgjengelig i mange land.

Konsernsjef Helge Lund i Statoil er på linje med vår olje- og energiminister om at billig energi er viktig for å bedre livsvilkårene for fattige mennesker på Jorden. Foto: Trond Isaksen/Statoil

-Gass er langt mer klimavennlig enn kull, og gass er nøkkelen til å kunne tilby hele verden elektrisitet på en mer bærekraftig måte, hevdet Lund.

Lund benyttet samtidig anledningen til å avlive myten om at fornybar energi i nær fremtid vil erstatte fossile energikilder.

-Ettersom fornybar energi i dag utgjør en svært liten del av samlet energiforsyning vil det ta svært lang tid før slike energiformer vil kunne dominere energimiksen. En viktig utfordring blir dermed å bidra til at en slik fossildominert energimiks blir så miljøvennlig som mulig, hevdet Lund.

Gass er her viktig. Energieffektiv utvinning av olje likeså. Men han ville ikke gå lenger enn å si at vi må “utforske mulighetene for karbonfangst og ‐lagring”. Ingen forpliktelse i den retning, med andre ord.

Lund minnet til slutt om Statoils strategi.

-Det er i lys av de globale utsiktene for energi at Statoil uformer sine strategier og planer. I sin aller enkleste form består vår olje‐ og gass‐strategi av tre pilarer: For det første skal vi ta ut det fulle potensialet på norsk sokkel. Så skal vi bruke vår offshore kompetanse til å bygge internasjonale vekstplattformer. Og til slutt, styrke vår posisjon innen såkalte ukonvensjonelle ressurser.

De som følger med i Statoils aktiviteter verden rundt vil kjenne igjen dette bildet.

Følge oppfordringen

De to norske vitenskapsakademiene har tatt initiativet til en viktig debatt om Norges rolle i global energipolitikk. Vi forventer nå at forskere innenfor geofagene bidrar med sin kunnskap i det offentlige ordskiftet, slik olje- og energiminister Ola Borten Moe oppfordret til. Det er nemlig overmåte viktig å øke forståelsen for de energiressursene landet vårt sitter på, fornybare så vel som ikke-fornybare.


Denne saken ble først publisert i GEO 02/12.

Samarbeidspartnere

Nyhetsbrev

captcha 

200 ledige stillingerb

200 Tips oss

200 Fortell om din forskning

 

 Ukens PhD comics

250x166 Seminarsnacks


Redaktør: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.å

Om: Info om Geoforskning.no

Annonsere: Informasjon og priser

Kontakt: Kontaktinformasjon Tips oss

Webløsning ©2013-15 av Web Norge. Skjerm: